Grensoverschrijdend gedrag

Zeg samen met Tennisschool Aalst NEEN tegen grensoverschrijdend gedrag!

Onder (cyber)pesten verstaan we gedrag met als doel of gevolg de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon aan te tasten of een vijandige of kwetsende omgeving te creëren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen, die gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Het kan gaan om systematisch roddelen, verspreiden van beledigende inhoud via social media of sociaal isoleren van iemand, maar het mag niet verward worden met een wederzijds conflict of vriendschappelijke plagerijen.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Onder “geweld” verstaan we het psychisch of fysisch lastigvallen, aanvallen, bedreigen of stalken. Het kan gaan over verbale agressie (vloeken, schelden, bedreigingen of fysiek geweld)

Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Twijfel niet om één van onderstaande trainers te contacteren wanneer uw zoon of dochter zich niet goed voelt binnen de groep. Aanspreekpunt integriteit:

  • Yannick Asselman – 0476/651.587
  • Lare Vereecken – 0483/405.176